Delias of North Cape York Peninsula

 

Thumbnail Species Specific Area
argenthona.gif D. argenthona argenthona  
aruna-inferna.gif D. aruna inferna  
ennia tindalii.gif D. ennia tindalii Eastern Seaboard
nysa.gif D. nysa nivira Eastern Seaboard
nigrina.gif D. nigrina Eastern Seaboard
aestiva.gif D. aestiva smithersi Mangroves
mysis.gif D. mysis mysis  
lara.gif D. lara lara Torres Strait islands